:از جمله مهم ترین بیماری های عفونی گربه سانان می توان به موارد زیر اشاره کرد

هاری

پنلکوپنی

پریتونیت عفونی

کلسی ویروس

ایدز