از جمله مهم ترین بیماری های عفونی سگ می توان به موارد زیر اشاره کرد

هاری

دیستمپر

پاروویروس

پاراانفولانزا

هپاتیت عفونی سگ سانان

لپتوسپیروز